2806 Wooldridge – $1,500,000

Cayena | Fresno | 7909 Yellow Thistle Trail – $724,800

Cayena | Pasilla | 7919 Yellow Thistle Trail – $699,800